myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej

Ustawa ma regulować sytuację na obszarze przygranicznym po zakończeniu stanu wyjątkowego. Co zakłada?
News
|
11/17/2021, 06:01 PM
|
Michał Lubowicki
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej
AD PLACEHOLDER

„Za” przyjęciem nowego prawa głosowało 245 posłów, przeciw opowiedziało się 167, wstrzymało się 25.

Procedowana w trybie pilnym ustawa ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz zagwarantować bezpieczeństwo jej funkcjonariuszom. Jak wskazano w jego uzasadnieniu, zmiany są konieczne ze względu na utrzymujący się na granicy polsko-białoruskiej krysys migracyjny.

Projekt umożliwia szefowi MSWiA wprowadzenie, po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej, czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Obszar oraz czas obowiązywania zakazu zostanie określony w rozporządzeniu i nie będzie on dotyczyć jego mieszkańców, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów i osób korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób – dotyczy to zwłaszcza dziennikarzy – będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.

Nowe przepisy rozszerzają też katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Pozostałe zmiany zakładają m.in. zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz możliwość uzyskania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Zgodnie z propozycją nowelizacja ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do służby funkcjonariuszy SG, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.


Autor
Michał Lubowicki
Zastępca Redaktora Naczelnego myPolitics
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team